Category Archives: သတင္းထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ်က္

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္းႏွင့္ စေကာလားရွစ္အစီအစဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ မွ လာမည့္ ဇူလိုုင္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ သတင္းပညာ အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူျခင္း၊ စေကာလားရွစ္ အစီအစဥ္တိုု႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေနရာ၊ ျမန္မာမီဒီယာ စာၾကည့္တိုုက္

အမွတ္ ၄၃၇၊ ၃ လႊာ၊ ႏိုုင္တီႏိုုင္း ကေဖး ကပ္လ်က္ ေလွခါး၊ ၄၄ လမ္းႏွင့္ ကုုန္သည္လမ္းေထာင့္ ၊ ဗိုုလ္တေထာင္

အခ်ိန္  ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ၊ စေနေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ

Part-Time Diploma in Journalism

Myanmar Journalism Institute (MJI)
ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ

သတင္းပညာအခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း MJI သတင္းပညာ (Journalism) အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာမွာလက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေနေသာဂ်ာနယ္လစ္မ်ား (သတင္းသမားမ်ား)အတြက္အဓိကလိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မွႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စီမံထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ သတင္းပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားေရးႏွင့္ သတင္းပညာတတ္ကၽြမ္းမွႈကုိတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ျပီး၊ တက္ေရာက္လိုုသူမ်ားေလ်ာက္ထားႏိုုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီပလိုမာသင္တန္းတြင္

 • လက္ေတြ႕သတင္းပညာ (Journalism) ကၽြမ္းက်င္မွႈပုိင္းမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကုိအဓိကအေလးထားသင္ၾကားပါမည္။
 • လစဥ္ မ်က္ႏွာစံုညီလုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ (workshop) မ်ားျပဳလုပ္၍၊ e-learning (အီလက္ထေရာနစ္ အေထာက္အကူျပဳ သင္ၾကားေရး) အရင္းအျမစ္မ်ားကုိအသံုးျပဳကာသင္ၾကားပါမည္။
 • ျမန္မာဘာသာစကားကိုအသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားပါမည္။
 • ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာသင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား ႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာပညာရွင္မ်ားကသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးပါမည္။
 • ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ေအာ္ဒီယို (အသံ) ၊ ဗီြဒီယို ႏွင့္ အြန္လိုင္းသတင္းပညာမ်ားကုိ ၃လၾကာ module စုစုေပါင္း၄ခုျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါမည္။
 • အထူးျပဳ သင္ရုိးမ်ားမွာစီးပြါးေရးသတင္းပညာ၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသတင္းေရးသားမွႈ ပညာ (Investigative Reporting) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသတင္းပညာတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
 • သင္တန္းမွာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ၊ အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္ရွိေသာဂ်ာနယ္လစ္မ်ား (သတင္းသမားမ်ား) အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
 • သင္တန္းေၾကးမွာသံုးလအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀, ၀၀၀ (ႏွစ္သိန္း) (၁၂ လစာအတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၈၀၀,၀၀၀) ျဖစ္ျပီးပထမဆံုး module အတြက္ ၅၀ % ေစ်းေလွ်ာ့ေပးပါမည္။
 • နံနက္ အေစာပုိင္းမ်ားႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ အတန္းမ်ားရွိပါမည္။
 • ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ရက္ေန႔၌သင္တန္းစတင္ပါမည္။

သင္ရုိးညႊန္းတမ္း –
ဤဒီပလိုမာသင္ရုိးသည္ ယေန႔ေခတ္၏ မာလ္တီမီဒီယာသတင္းခန္း (multimedia newsrooms) ကိုထင္ဟပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရးသားျခင္း ႏွင့္ ပံုႏွိပ္၊ ဗီြဒီယို၊ ေအာ္ဒီယို (အသံ) ႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ တင္းထုတ္လုပ္ျခင္းစေသာ သင္ရုိးမ်ားကုိသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ကာ၊ အထူးျပဳဘာသာရပ္အျဖစ္ စီးပြါးေရးသတင္းပညာ၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသတင္းေရးသားထုတ္လုပ္မွႈ ပညာ (Investigative Reporting) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာသတင္းေရးသားထုတ္လုပ္မွႈ ပညာမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
သင္ရုိးမွာလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မွႈကုိအဓိကထားေသာ္လည္း၊ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ ႏွင့္ ဥပေဒ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္းသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သင္ရုိးကုိ ၁၂ လ teaching cycle ျဖင့္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ရာ၊ အခ်ိန္ပုိင္းဒီပလိုမာသင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီပလိုမာကုိတစ္ႏွစ္အတြင္း ျပီးစီးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ရုိးတစ္ခုလံုး ျပီးစီးရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္အထိယူႏုိင္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သံုးလ module မ်ား ျပီးတိုင္း credit မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ကာ၊ ဒီပလိုမာရရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ credit ျပည့္မီရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပထမသံုးလစာ module တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ အရာမ်ားတြင္ အထက္ေဖၚျပပါ သတင္းပညာမ်ားအျပင္ အထူးေခါင္းစဥ္မ်ားလည္းေအာက္ပါအတိုုင္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

 ေခါင္းစဥ္  သင္ရုိးေဖာ္ျပခ်က္
 မီဒီယာ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ  (ဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခုတြင္ သတင္းသမားမ်ား၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ တာဝန္မ်ား) ၊(သတင္းပရိသတ္ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေရး ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ေရး၏ အေရးၾကီးပံု ႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာသတင္းတင္ဆက္ျခင္း) ၊  (မီဒီယာအတြက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရးႏွင့္ နည္းပညာအေနအထား) ၊ (ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမီဒီယာသမုိင္းေၾကာင္း)
 သတင္းေရးသားျခင္း (၁)  [အေရးအသားဆိုင္ရာအေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မွႈမ်ား (ရွင္းလင္းျပတ္သားမွႈ၊ တိက်မွန္ကန္မွႈ၊ ဘာသာစကား၊ က်စ္လ်စ္မွႈ)] ၊ (သတင္းရွႈေထာင့္) ၊ (ပံုႏွိပ္၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ ႏွင့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖန္တီးျခင္း)
 မီဒီယာက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒ (၁)  (သတင္းပညာအား ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ရွႈေထာင့္ျမင္ကြင္း) ၊ (ဥပေဒ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး) ၊ (အယ္ဒီတာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား) ၊ (ထုတ္လႊင့္မွႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား) ၊ (တရားရံုးဆိုင္ရာသတင္းေရးသားထုတ္လုပ္ျခင္း – Court Reporting – လြတ္လပ္မွႈမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား) ၊ (အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ offence မ်ား)၊ (ျပည္သူ႔/အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ား)၊ (ေသမွႈေသခင္းတရားရံုးမ်ား) ၊ (တရားရံုးကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳမွႈ အားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဥပေဒမ်ားကုိနားလည္ေရး) ၊ (အသေရဖ်က္မွႈ ႏွင့္ ခုခံေခ်ပမွႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတင္းသမားမ်ားသိသင့္သိထုိက္သည္မ်ား)၊ [အဓိကက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ (မွန္ကန္တိက်မွႈ၊ ဘက္မွ်မွႈ၊ တရားမွ်တမွႈ ႏွင့္ သတင္းဖတ္/ၾကည့္ရွႈ/နားေထာင္သူမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမွႈရွိျခင္းတို႔ အပါအဝင္) သတင္းသမားမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမ်ားကုိသံုးသပ္ျခင္း] ၊ (သီအုိရီ၊ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမွႈမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား ၄င္းတို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳရေသာတကယ့္လက္ေတြ႕ case study မ်ားအားဟန္ခ်က္ညီညီသင္ၾကားေလ့လာရမည္)
 မီဒီယာ ႏွင့္ သတင္းပညာ (၂)  အင္တာဗ်ဴး နည္းစနစ္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ျခင္း (Fieldwork) ၊ (ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်ိန္အမီ ျပီးစီးရမည့္ ဖိအားေအာက္တြင္ သတင္းေရးသားျခင္း)၊ [ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ မရေသာသတင္းမ်ား (off-diary story) မ်ားရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း]၊ [အဆက္အသြယ္မ်ားပါဝင္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျပဳစုျခင္း]၊ [စာနယ္ဇင္းမ်ားအတြက္ သတင္းအုိင္ဒီယာမ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ သတင္းအိုင္ဒီယာမ်ားအားအယ္ဒီတာထံတင္ျပစည္းရံုးျခင္း၊ သတင္းမ်ားဖန္တီးရန္အတြက္ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္မွႈ (interactivity -လူမွႈ မီဒီယာမ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား၊ စာဖတ္သူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ား) ကုိအသံုးျပဳျခင္း
 အစုိးရ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု/အုပ္ခ်ဳပ္မွႈ  (ျမန္မာႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုအေၾကာင္းမိတ္ဆက္နိဒါန္း) ၊ (ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ – လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတ၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရ)၊ (ဥပေဒေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု)၊ (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား) ၊ (ေလာ္ဘီ ႏွင့္ special interests အဖြဲ႕ မ်ား)၊ (လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား)၊ (အရပ္ဘက္ လူမွႈ အဖြဲ႕အစည္း)၊ (ႏုိင္ငံအဝွမ္းႏွင့္ ေဒသတြင္းစကားစစ္ထုိးမွႈမ်ားကိုလႊမ္းမုိးထားေသာကိစၥရပ္မ်ားအားခြဲျခမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း) ၊ ေနာက္ခံဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီသတင္းဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္း
 လူမွႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအားသတင္းထုတ္လုပ္ တင္ဆက္ျခင္း  (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကေလး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အသက္ေမြးဝမ္းမွႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အိမ္ယာက႑ စေသာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ လူမွႈ ကိစၥရပ္မ်ားအားခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာေဖာ္ထုတ္ျခင္း) ၊ (issues-led news (အေၾကာင္းအရာမ်ားကအဓိကက်ေသာ/ဦးေဆာင္ေသာသတင္းမ်ား ၏ အေရးပါပံုကုိနားလည္ေရး) ၊ (လူမွႈ ကိစၥ သတင္းမ်ားရွာေဖြရန္ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ tool မ်ား ႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားရွိေရး) ၊ (လူမွႈကိစၥ သတင္းမ်ားထုတ္လုပ္တင္ဆက္ရာတြင္၊ သေဘာထားမ်ား ႏွင့္ ပံုေသသိမ္းၾကံဳးယူဆျခင္း (stereotyping) မ်ားကုိစိန္ေခၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတင္းသမားမ်ား၏ အခန္းက႑)

ယခုသင္တန္းမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းျဖစ္ျပီး၊ MJI အေနျဖင့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္းတြင္ မႏၱေလးႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား၌သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

သင္တန္းသားမ်ားတိုက္ရုိက္ဝင္ခြင့္ရႏုိင္မည့္ သတင္းပညာအခ်ိန္ျပည့္ တစ္ႏွစ္ဒီပလိုမာသင္တန္းတစ္ခုကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ (ေနရာ – Myanmar Journalism Institute, Yangon, Myanmar)
ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အခ်ိန္ပုိင္းဒီပလိုမာသင္တန္းမွာသတင္းလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ရွိေသာ္လည္းစနစ္တက် သတင္းပညာသင္တန္းမ်ိဳးကိုလံုေလာက္ေအာင္ မတက္ဖူးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လံုးဝမတက္ဖူးသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာစီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ MJI ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ သတင္းလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ/စိတ္ပါဝင္စားမွႈ မ်ားကုိတန္းတူအေလးထား၍ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံသည့္ကာလ ၿပီးဆံုးသြားၿပီၿဖစ္ပါသၿဖင့္ သင္တန္းေလွ်ာက္ထားၾကေသာ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားကို မၾကာမီတြင္ ဤ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေၾကညာေပးသြားပါမည္။

 

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေနာက္ဆံုးလွ်ာက္ထားခြင့္ကို  ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၄ အထိ တိုးၿမွင့္္ထားပါသည္။

 

ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ – ဇြန္ ၂၅ ၊ ၂၀၁၄
ေက်းဇူးျပဳ၍၊ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ info@mjimyanmar.org သို႔ ပို႔ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို

(MJA) ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္းအမွတ္၁၇၃၁၇၅၊အခန္းအမွတ္၆၀၃၊ ()လႊာ၊ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊အလယ္ဘေလာက္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ့။

(MML) ျမန္မာမီဒီယာစာၾကည့္တိုက္အမွတ္ (၄၁၇)၃လႊာ၊ကုန္သည္လမ္းႏွင့္သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊ 99 လက္ဘက္ရည္ဆိုင္အေပၚ၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ့။

(MJN) ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္အမွတ္ (၁၈၁)၃လႊာ၊၃၆လမ္းအလယ္ဘေလာက္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ့။

အထက္္ပါေနရာမ်ားတြင္ေပးပို့ႏိုင္ပါသည္။

(သို႔)

 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုထပ္မံေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳ၍info@mjimyanmar.orgသို့အီးေမးလ္ပို့ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားကို အထက္ပါအီးေမးလ္(သို႔) ေဒၚလီနား () ေဒၚစိန္စိန္ျမင့္ ဖုန္း – 09254384660 သိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုျမန္မာ Form သို႔ေျပာင္းလဲျပီး Myanmar Journalists Association (MJA)၊         Myanmar Media Library (MML) ႏွင့္ Myanmar Journalists Network (MJN) သို႔ေပးပို့ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရွိလိုပါကဆက္သြယ္ရန္

09254384660

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute – MJI) တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ဆံုုးထားျပီးေလ်ာက္ထားႏိုုင္သည္။

၁။ Executive Director
၂။ Training Director

အမွတ္စဥ္ (၁) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ –
-တကၠသုိလ္မွ ဘြဲတစ္ခုခု ရ႐ွိထားသူ (သို႕မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာက႑တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိသူ ျဖစ္ရမည္။
-ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၿပီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အားစနစ္တက် ဦးေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
-အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။ မီဒီယာ (သုိ႕မဟုတ္) ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိသူဦးစားေပးမည္။

အမွတ္စဥ္ (၂) အတြက္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ –
-တကၠသုိလ္မွ ဘြဲတစ္ခုခု ရ႐ွိထားသူ (သုိ႕မဟုတ္)သက္ဆုိင္ရာက႑တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိသူ ျဖစ္ရမည္။
-Executive Director ႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
-စာနယ္ဇင္းပညာႏွင့္ မီဒီယာသင္တန္းကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံၾကြယ္ဝသူျဖစ္ရမည္။
-ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၏ ေနစဥ့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္စြမ္း႐ွိရမည္။

အမွတ္ (၁) ႏွင့္ (၂) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ –
-ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ စသျဖင့္ ICT က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးျပဳႏုိင္ရမည္။
-လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာတုိ႕ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာေရးႏုိင္ ေျပာႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
-စာနယ္ဇင္းပညာရပ္၏ အနာဂတ္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လုိၿပီးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိရင္ဆုိင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ အသင့္႐ွိသူျဖစ္ရမည္။
-အခ်ိန္ျပည့္ရာထူးျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႕ထားခံရပါကအစမ္းခန္႕ကာလအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည္ျဖစ္သည္။
– လစာ၊ အပုိဆုေၾကးႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကုိညွိႏႈိင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လစာ
Executive Director ၏ လစာမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀၀ မွ ၃၂၀၀ ဝန္းက်င္အတြင္းျဖစ္ျပီး၊ Training Director ၏လစာမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၀၀ မွ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္အတြင္းျဖစ္သည္။

ေလၽွာက္လႊာကို၊ အလုုပ္အကိုုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအပါအဝင္၊ မိမိကိုုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပါတ္စ္ပိုု႔ ဓါတ္ပံုုတစ္ပံုုႏွင္႔အတူinfo@mjimyanmar.orgအီးေမးလ္သိုု႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၁၅) ရက္ ေနာက္ဆံုုးထားျပီးေပးပုုိ႔ပါရန္။ အေသးစိတ္ သိရိွလိုုသည္မ်ားကုိ – ေဒၚေရြမွဳန္ (မိုုဘိုုင္း- ၀၉၅၀၂၆၆၉၅) သိုု႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

Myanmar Journalism Institute (MJI)

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ

ရာထူး    – Training Director

ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ား

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Training Director ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား အျမင့္ဆံုး  စံခ်ိန္မွီ သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခု မြမ္းမံသင္တန္းေပးရန္ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း   ေယဘူယ်  စာနယ္ဇင္း ပညာရပ္အား နွင့္ အမွီခိုကင္း သက္ေမြးပညာရပ္  မီဒီယာက႑ အျဖစ္ ျမွင့္တင္ရန္ ျမန္မာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ေရးသို႔ ေရွးရႈသည့္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Training Director ၏ အခန္းက႑မွာ

 • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ မီဒီယာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ Executive Director နွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
 • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Executive Director ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ နွင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပရန္။
 • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Training Director မွ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ နိုင္ငံတကာမွ အၾကံေပးအဖြဲ႔က အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးမည္။

အဓိက တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

၁။ စာနယ္ဇင္းပညာ ဒီပလိုမာ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း လည္ပတ္ရန္နွင့္  ရွင္သန္တိုးတက္ရန္။
၂။ ရန္ကုန္နွင့္ ေဒသတြင္း ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသာ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း သင္တန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နွင့္ ရွင္သန္တိုးတက္ရန္။
၃။  မီဒီယာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား အတြက္ အလုပ္တဖက္ျဖင့္ ပညာဆည္းပူးနိုင္သည့္ သင္တန္းအျဖစ္ ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္
၄။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး တို႔နွင့္ ေမးျမန္းတိုင္ပင္၍ စာနယ္ဇင္းပညာ သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းဆရာ၊ ေလ့က်င္းေရးမႈး တို႔ကို ခန္႔ထားမည္။
၅။ စာနယ္ဇင္းပညာ ဒီပလိုမာ  သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ ေခတ္ေပၚသင္ၾကား ေလ့က်င္႔ေရး နည္းလမ္းမ်ား နွင့္ စာနယ္ဇင္:ပညာ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေခတ္နွင့္အညီ သိရွိနားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာရမည္။
၆။ လုပ္ငန္း၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲနွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကံေကာင္းမ်ား ေပးရမည္။
၇။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Executive Director နွင့္ ေမးျမန္းတိုင္ပင္၍ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လက္ေထာက္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ စီမံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
၈။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႈးအေနျဖင့္ သင္တန္သားမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင္႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
၉။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီနွင့္ ပူေပါင္း၍  ဒီပလိုမာသင္ရိုး ရွင္သန္ဖြံျဖိဳးျပီး သင္တန္းလည္ပတ္ေစ ရမည္။ စာေမးပြဲစံနစ္ကို နိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဒီပလိုမာရရွိထားသူမ်ား စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Training Director အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ စာနယ္ဇင္းပညာနွင့္မီဒီယာ သင္တန္းကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ ၾကြယ္၀သူျဖစ္ရမည္။ ခန္႔အပ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရထားသူျဖစ္လွ်င္ေကာင္းေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ က႑တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ပါကလည္း တန္းတူထား စဥ္းစားမည္။

သူ (သို႔မဟုတ္) သူမ သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ အေထာက္အထားျပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္းပိုင္း အေတြ႔အၾကံဳ ရွိရမည္။ မ်ားျပားစံုလင္လွေသာ စီမံကိန္း၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ အထူးသျဖင့္  မီဒီယာ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရး နယ္ပယ္မွ ဆိုလွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သင္တန္းဆရာ၊ ေလ့က်င့္ေရးမႈးမ်ား၊ နည္းပညာပိုင္း လက္ေထာက္မ်ား နွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္နိင္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း ရန္ပံုေငြနွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ စီမံနိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မီဒီယာေလာကအေျခအေန၊ သက္ေမြးမီဒီယာလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္သည္ကို ျပသနိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး ျမန္မာဘာသာႏွင္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေရး/ေျပာ နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္ အေျခအေန

အခ်ိန္ျပည့္ရာထူး တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းကို အစမ္းခန္႕ကာလ(၃)လအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ျပီး စာခ်ဳပ္ထပ္မံသက္တမ္းတိုးရန္ အလားအလာ ရွိသည္။ လစာနွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားမွာ လစာ၊ အပိုဆုေၾကး၊ လစာအပါအ၀င္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ညွိနႈိင္းနိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္။

ေလၽွာက္လႊာကို၊ အလုုပ္အကိုုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအပါအဝင္၊ မိမိကိုုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပါတ္စ္ပိုု႔ ဓါတ္ပံုု တစ္ပံုုႏွင္႔အတူ info@mjimyanmar.org အီးေမးလ္သိုု႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၂) ရက္ ေနာက္ဆံုုးထားျပီး ေပးပုုိ႔ပါရန္။ ထပ္မံသိရိွလိုုသည္မ်ားရိွပါက – ေဒၚခင္မမလတ္ (မိုုဘိုုင္း – ၀၉၄၂၁၀၆၁၆၂၇) သိုု႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

Myanmar Journalism Institute (MJI)

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ
ရာထူး – Executive Director
ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ား

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ အတြက္ Executive Director ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္မွီ သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခု မြမ္းမံသင္တန္းေပးရန္ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေယဘူယ် စာနယ္ဇင္း ပညာရပ္အား နွင့္ အမွီခိုကင္း သက္ေမြးပညာရပ္ မီဒီယာက႑ အျဖစ္ ျမွင့္တင္ရန္ ရန္ကုန္၌ အေျခစိုက္၍ တျခားေဒသမ်ားသို႔လည္းပ်ံ႕နွံ႔ေရာက္ရွိမည့္ ျမန္မာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ေရးသို႔ ေရွးရႈသည့္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Executive Director ၏ အခန္းက႑

 • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္ နွင့္ ျမန္မာနိင္ငံတြင္ စာနယ္ဇင္းပညာ သင္တန္းနွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာ က႑မွလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္
 • လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဖာင္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အိုင္စီတီ နွင့္ ရယူမႈမ်ား၊ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ ေခ်ာေမြ႔စြာ အေကာင္အတည္ေဖာ္လည္ပတ္ရန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည့္ စံနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ယူရမည္။
 • အေစာပိုင္းတြင္ Executive Director သည္ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔အျပင္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး လိုအပ္သလို အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ရမည္။ (အဖြဲ႔၀င္မ်ားဆိုရာတြင္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ နွင့္ နိင္ငံတကာ ကနဦး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္သည္။)
 • Executive Director မွ ေတာင္းဆိုပါက ပံုမွန္အားျဖင့္ နိုင္ငံတကာမွ အၾကံေပးအဖြဲ႔က အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးမည္။

အဓိက တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
ေလွ်ာက္ထားသူသည္

 • ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၊ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အစျပဳရန္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီတို႔ နွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
 • နိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး စံညြန္းမ်ားနွင့္ ညီေသာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စံနစ္ တစ္ခု ခ်မွတ္ရမည္။
 • ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္း အကဲျဖတ္ျခင္းနွင့္ လူမႈဖူလံုေရး စီမံကိန္း (က်န္းမာေရးနွင့္ ပင္စင္) စသည့္ လူသားရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစံနစ္ ခ်မွတ္ျပီး ၾကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ရမည္။
 • လစာမ်ားနွင့္ အျခား ေပးရန္ရွိသည္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တိက်ေသခ်ာေသာဘ႑ာေရးစံနစ္ တစ္ခု ခ်မွတ္ ၍ ၾကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ရမည္။

 

 • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ သည္ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ၊ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြရွိေၾကာင္း ေသခ်ာျပီး ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းရမည္။ ဘ႑ာေရးအရ လိုအပ္ပါက ရန္ပံုေငြရွာေဖြရမည္။
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ရေငြမ်ား စီမံသံုးစြဲျခင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စံနစ္တည္ေထာင္၍ ၾကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ရမည္။
 • နည္းပညာပိုင္းအရ ခိုင္မာသည့္ အိုင္စီတီ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔တည္ေထာင္ရန္။
 • မီဒီယာဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ ျမိဳ႔ျပလူမႈ၀န္းက်င္ က႑မွ နိုင္ငံတကာ ပါတနာမ်ား နွင့္ အလႈရွင္မ်ား၊ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံေရာက္ရွိေရး တည္ေဆာက္ရန္နွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္။
 • ၁၂လစာ လုပ္ငန္းစဥ္ ဇယားဆြဲရန္၊ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးတြင္ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ လမ္းညႊန္မႈျဖင္႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။ ခ်မွတ္ရန္။

 

 • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရန္။
 • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ အတြက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၊ လိုဂို အစရွိသည့္ ျမင္သာေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ထူေထာင္ရန္။

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း

ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ အဂတိကင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္၊ တင္ျပရာတြင္ လြပ္လပ္မႈရွိျခင္း၊ သတင္းရယူခြင့္ နွင့္ သက္ေမြးပညာရပ္တခု ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တြင္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ မီဒီယာက႑အား ပံုေဖာ္ရာ၌ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ အား အဓိကလုပ္ေဆာင္သူ ျဖစ္လာရန္ ဦးေဆာင္သည့္က႑သည္ ၄င္း၏ အေတြ႔အၾကံဳနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ မည္သို႔လုိက္ဖက္ေၾကာင္း ျပသနိုင္ရမည္။ သင့္ေလွ်ာ္သူအတြက္ ဤရာထူးသည္ ျမန္မာမီဒီယာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကက႑၌ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္နိင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျဖစ္နိုင္လွ်င္ အဖြဲ႔အစည္း နွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးနွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ကိုင္တြယ္စီမံနိုင္၍ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားနိင္သည့္ အမႈေဆာင္ အရာရွိအဆင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးျပီး အေထာက္အထားျပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္းပိုင္း အေတြ႔အၾကံဳ ရွိရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳနွင့္ ရလဒ္မ်ား ျပသနိုင္ရမည္။ မီဒီယာ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရး နယ္ပယ္မွ ဆိုလွ်င္ပိုေကာင္းသည္။

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရထားသူျဖစ္လွ်င္ေကာင္းေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ က႑တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ပါကလည္း တန္းတူထား စဥ္းစားမည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ စာနယ္ဇင္းပညာရပ္ ပညာေပးေရး နွင့္ ျမိဳ႔ျပ လူမႈ၀န္းက်င္ရွိ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑နွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး တို႔အားေကာင္းစြာ နားလည္ထားရမည္။

ကြန္ျပဴတာ၊ ICT အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ Training Director အား သင္တန္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္သည္႔ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ေပးရန္လိုအပ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လူအမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး ျမန္မာႏွင္႔အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ကို ကၽြမ္းကၽြမ္း က်င္က်င္ ေရး/ေျပာ နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အျမင္ရွိေသာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း စာနယ္ဇင္းပညာရပ္၏ အနာဂတ္အတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ရွိေသာ သူတစ္ဦးအား ရွာေဖြေနပါသည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္ အေျခအေန

အခ်ိန္ျပည့္ရာထူး တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းကို အစမ္းခန္႕ကာလ အတိုုင္းအတာ တစ္ခုုအျပီးေနာက္၊ ေက်ာ္လြန္ပါက တစ္နွစ္တာ ကာလအတြက္ စာခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ျပီး စာခ်ဳပ္ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးရန္ အလားအလာရွိသည္။

လစာနွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားမွာ လစာ၊ အပိုဆုေၾကး၊ လစာအပါအ၀င္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ညွိနႈိင္းနိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္။

ေလၽွာက္လႊာကို၊ အလုုပ္အကိုုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအပါအဝင္၊ မိမိကိုုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပါတ္စ္ပိုု႔ ဓါတ္ပံုု တစ္ပံုုႏွင္႔အတူ info@mjimyanmar.org အီးေမးလ္သိုု႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၂) ရက္ ေနာက္ဆံုုးထားျပီး ေပးပုုိ႔ပါရန္။ ထပ္မံသိရိွလိုုသည္မ်ားရိွပါက – ေဒၚခင္မမလတ္ (မိုုဘိုုင္း – ၀၉၄၂၁၀၆၁၆၂၇) သိုု႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

ယာယီဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Myanmar Journalism Institute (MJI)
ယာယီဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္                                                                                                           ရက္စြဲ – ၄ ေမ ၂၀၁၄

၁။ MJI founding member မ်ားလက္ခံျခင္းနွင့္ MJI ယာယီဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝးကို ဆရာစံလမ္းနွင့္ တက္ကသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေထာင့္ရွိ ဗဟိုစီးပြားေရး သမဝါယမအသင္းတြင္ ယေန့ (၄.၅.၂၀၁၄) နံနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂။ ယေန့အစည္းအေဝးမွ MJI စီမံခန့္ခြဲေရးဘုတ္အဖြဲ့ကို MJI founding member အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ သတင္း ဌာနကိုယ္စားျပဳသူမ်ားနွင့္ မီဒီယာအသင္းအဖြဲ့ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား ၃၉ ဦးထဲမွ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ပုံနွိပ္မီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ ပုဂၢလိကရုပ္သံလြွင့္မီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ community media ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာကိုယ္စား လွယ္ (၁) ဦး၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ အမ်ိုးသမီးသတင္းစာဆရာ ၠကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦးနွင့္ မီဒီယာအသင္းအဖြဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးတို့ကို ဘုတ္အဖြဲ့အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္နိုင္ခဲ့ျပီး ဘုတ္အဖြဲ့ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးသီဟေစာ(MJA)နွင့္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစိုးျမင့္(Mizzima media) တို့ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျကပါသည္။

၃။ ယာယီဘုတ္အဖြဲ့အေနျဖင့္ MJI ကို တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ သင္ရိုးမ်ားေရးဆြဲအတည္ျပုျခင္းနွင့္ MJI စတင္လည္ပတ္နိုင္ေရးတို့ အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

MJI ဘုတ္အဖြဲ့၀င္မ်ား

၁။ ဦးသီဟေစာ (MJA)  ဥကၠဌ

၂။ ဦးစိုးျမင့္ (Mizzima Media) ဒုတိယဥကၠဌ

၃။ ဦးရဲမင္းဦး (MNTV) အဖြဲ့၀င္

၄။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း (ပဲခူးအသံ) အဖြဲ့၀င္

၅။ ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္ (နရိဥၥရာ) အဖြဲ့၀င္

၆။ ဦးေက်ာ္ခိုင္ဦး (Planet.com.mm) အဖြဲ့၀င္

၇။ ေဒၚေရႊမႈံ  (သမၼဂဂ်ာနယ္) အဖြဲ့၀င္

၈။ ဦးျမင့္ေက်ာ္ (MJN) အဖြဲ့၀င္

မီဒီယာဆက္သြယ္ရန္
ဦးသီဟေစာ
ဥကၠဌ
MJI ယာယီဘုတ္အဖြဲ့
၀၉ ၇၃၁၈ ၃၁၇၉

MJI တည္ေထာင္ရန္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

Myanmar Journalism Institute (MJI) တည္ေထာင္ရန္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ျပီးအမွီအခိုကင္းသည့္ Myanmar Journalism Institute(MJI) တည္ေထာင္ရန္ ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီမွစတင္ကာ MJI ျဖစ္ေပၚလာေစေရး နိုင္ငံတကာမွယာယီပူးေပါင္းထားေသာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ရုပ္သံ၊ အြန္လိုင္း စသည့္သတင္းဌာနမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားထံ သြားေရာက္ကာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿခင္း၊ အျကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းခံျခင္းနွင့္ ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျကသည္။

MJI ကို အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္ အသင္းအဖြဲ့ (Non-for-profit Menbership Association) အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ MJI တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွ မီဒီယာအဖြဲ့အစည္းအားလုံးပါဝင္နိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ထား ပါသည္။

MJI ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ယာယီပူးေပါင္းထားေသာအဖြဲ့အစည္းမ်ား(International consortium) ျဖစ္သည့္ Canal France International and the French Embassy၊ DW Akademie၊ UNESCO၊ FOJO Media Institute(Sweden) ၊ International Media Support (IMS, Denmark) နွင့္  the Forever Group (the Myanmar Journalism School Initiative) တို့က ၂၀၁၃ ဇြန္မွစ၍ ျကိုးပမ္းခဲ့ျကျပီး ျပည္တြင္းသတင္းအဖြဲ့အစည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ေက်ာင္းအျဖစ္သို့လြဲေၿပာင္းသြားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။ MJI ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရန္ ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာအျကံဉာဏ္ ေပးမွုမ်ားကိုလည္းေကာင္း နိုင္ငံတကာယာယီပူးေပါင္း အဖြဲ့အစည္းမ်ားက အကူညီေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားျကပါသည္။

သင္ရိုးညြွန္းတမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ား၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိက သင္ျကားရန္ လိုအပ္သည္ကိုသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၂ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာမီဒီယာစာျကည့္တိုက္၌ ပုံနွိပ္မီဒီယာမ်ား၊ အြန္လိုင္း မီဒီယာမ်ား၊ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ျကား၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျကသည္။

ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ သတင္းစာပညာသင္ေက်ာင္းကို လြတ္လပ္ျပီးအမွီအခိုကင္းသည့္ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ မည္သို့ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ရမည္ကို ျပည္တြင္းမွသတင္းဌာနမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထပ္မံျပုလုပ္ခဲ့ျကသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္ေကာင္စီ(ယာယီ)မွဦးေသာင္းစုျငိမ္း၊ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္ နွင့္ Mizzima media မွ ဦးစိုးျမင့္တို့ ပါဝင္သည့္ Task Force ကို ကနဦးစတင္ဖြဲ့စည္းခဲ့ျပီး မတ္လတြင္ MJI ကိုဖြဲ့စည္းထူေထာင္မည္ဟု သေဘာတူညီ ခဲ့ျကသည္။

ထိုသို့သေဘာတူညီခဲ့သည့္အတိုင္း ယခုနွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမို့ရွိ Orchid ဟိုတယ္၌MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရး အစည္းအေဝးတစ္ခုက်င္းပခဲ့ျပီး ယခင္ဖြဲ့စည္းခဲ့သည့္ Task Force အပါအဝင္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားနွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ခန့္ တက္ေရာက္ျပီး Myanmar Journalism Institute ကို တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္တက္ေရာက္လာသည့္ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက MJI မွတ္ပုံတင္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုကို ယင္းေန့၌ပင္ဖြဲ့စည္းခဲ့ျကသည္။ ၎လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ MJI အတြက္ Founding member မ်ားရရွိေရးနွင့္ လာမည့္ေမလတြင္ Founding member အားလုံးပါဝင္ေဆြးေႏြးနိုင္မည့္ General Assembly ေခၚနိုင္ေရးနွင့္ အဖြဲ့အစည္းမွတ္ပုံတင္နိုင္ေရး ျကိုးပမ္းလ်ွက္ရွိပါသည္။ ၎င္း  General Assembly  မွ ေက်ာင္း၏ စီမံခန့္ခြဲေရး ဘုတ္အဖြဲ့ကို Founding member မ်ား၏ ဆန္ဒျဖင့္ ဖြဲ့စည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

Founding member ျဖစ္လာသူမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးေပၚေပါက္လာမည့္ အမွီအခိုကင္းသည့္ သတင္းစာပညာသင္ေက်ာင္း၏ ပထမဆုံး အဖြဲ့ဝင္မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ MJI ၏ စီမံခန့္ခြဲေရးဘုတ္အဖြဲ့ဝင္ ျဖစ္လာနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ MJI နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိျပီး MJI တြင္ တရားဝင္ေၿပာေရးဆိုခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ MJI မွ အခါအားေလွ်ာ္စြာေပးေသာ ပညာသင္ဆုအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူျကီးမင္းတို့ သတင္းဌာနကိုလည္း MJI ၏ Founding member အျဖစ္ပါဝင္နိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အသင္းဝင္ျဖစ္လိုပါက ပူးတြဲပါေလွ်ာက္လြႊာပုံစံကိုျဖည့္စြက္၍ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျမန္မာနိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ရုံးခန္းသို့ေပးပို့နိုင္ပါသည္။

(အဖြဲ့ဝင္ပုံစံ ပူးတြဲပါရွိသည္။ အသင္းအဖြဲ့စည္းမ်ဉ္းမ်ားကို www.mjimyanmar.org တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ျကည့္ရွု နိုင္ပါသည္။)

MJI အဖြဲ့အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

Myanmar Journalism Institute (MJI) သည္ ျမန္မာမီဒီယာေလာကသားမ်ားအျကား အရည္အေသြးၿပည့္ဝေသာ မီဒီယာသမားေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားနွင့္ မီဒီယာနွင့္ဆက္နြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မည့္သူမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ က်ြမ္းက်င္မွုမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္၊

၃။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စာနယ္ဇင္းပညာေရး အစီအစဉ္မ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုနွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား (Institutional Cooperation and Links) တည္ေဆာက္ရန္၊

၄။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမွီအခိုကင္းျပီး လြတ္လပ္သည့္ Pluralistic မီဒီယာ (အမ်ိဳးအစား၊ ရွုေထာင့္ စသည္ျဖင့္ စုံလင္ထြေျပားစြာရွိေသာ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳး) က်ယ္ျပန့္စြာ ထြန္းကားေရးကို အေထာက္အကူျပုရန္၊

၅။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ိဳး ၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအျကား ပြင့္လင္း၍ ပညာရွင္ပီသေသာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေၿပာဆိုမွုမ်ား တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္၊

၆။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လူနည္းစု မီဒီယာ (minority media) မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပံ့ပိုးကူညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးရန္၊

၇။ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းနွင့္ မီဒီယာေလာကတြင္ က်ားမ အခ်ိဳးအစား ညီမ်ွမွု (gender balance) ကို ျမွင့္တင္ရန္၊

၈။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ မီဒီယာသမားမ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျကား ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ရန္၊

စုံးစမ္းေမးျမန္းလိုပါက

ဦးေဇယ်ာလွိုင္

ဥကၠဌ (MJI ျဖစ္ျေမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ)

ဝ၉ ၄၄၈၀ ၄၇၃၂၀

info@mjimyanmar.org

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Myanmar Journalism Institue(MJI) ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ပထမအျကိမ္အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၄ခုနွစ္၊ မတ္လ (၂၄)ရက္။

–       Myanmar Journalism Institute(MJI) ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပထမအျကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယေန့ နံနက္ ၁၀းဝ၀ နာရီက ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

–       MJI အတြက္ မီဒီယာအဖြဲ့အစည္းအသီးသီးမွ Founding member မ်ားရရွိေရး၊ အဖြဲ့အစည္း မွတ္ပုံတင္နိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေရး နွင့္ MJI ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ညီလာခံေခၚယူနိုင္ေရးတို့ကို   MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

–       Founding member အျဖစ္ ပါဝင္လာနိုင္ေစရန္ မီဒီယာအဖြဲ့အစည္းအသီးသီးသို့ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆုံးေပးပို့သြားနိုင္ရန္ ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

–       မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄ က MJI တည္ေထာင္ေရး အစည္းအေဝးတြင္  တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ပုဂၢလိက ပုံနွိပ္မီဒီယာနွင့္ သတင္းဌာန၊ ပုဂၢလိက ရုပ္သံလြွင့္မီဒီယာ၊ community media ၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာ၊ လူမ်ိဳးစုမီဒီယာ၊ အမ်ိုးသမီးစာနယ္ဇင္းသမား၊ စာနယ္ဇင္းအသင္းမ်ားနွင့္ သမဂၢမ်ားထဲမွ MJI ျဖစ္ျေမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ့စည္းခဲ့ပါသည္။

–       ယေန့အစည္းအေဝးတြင္ MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ Chairperson အျဖစ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းမွ အယ္ဒီတာ ဦးေဇယ်ာလွိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျကသည္။

MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား

o    ဦးေဇယ်ာလွိုင္ (အယ္ဒီတာ၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း)

o    ဦးဟန္ေဇာ္ (အယ္ဒီတာ၊ ပဲ့တင္သံဂ်ာနယ္)

o    ဦးလြင္မင္းဦး (တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ စံေတာ္ခ်ိန္ေန့စဉ္)

o    ေဒၚခင္သန္းဝင္း (သင္တန္းတာဝန္ခံ၊ Sky Net)

o    ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း (တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ ကမာရြတ္တိုင္းမ္)

o    ကမာရြတ္မီဒီယာ

o    ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္ (BNI)

o    ေဒၚလြတ္လပ္စိုး (အမွုေဆာင္အယ္ဒီတာ၊ အတြေးအျမင္မဂၢဇင္း)

o    ေဒၚေအးေအးဇင္ (အယ္ဒီတာ၊ Dawei Watch news agency)

o    ဦးသန္းေဌး (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွူး၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္)

o    ဦးျမတ္ခိုင္(ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း)

မီဒီယာဆက္သြယ္ရန္

ေဇယ်ာလွိုင္

ဝ၉ ၄၄၈၀ ၄၇၃၂၀

Myanmar Journailsm Institute ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ