Category Archives: Contact

ဆက္သြယ္ရန္

ၿမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ကို ဆက္သြယ္လိုလွ် င္

communications@mjimyanmar.org သို့လည္းေကာင္း၊

ဖုန္းအမွတ္ – ၀၉၇၈၆ ၂၃၂ ၄၀၀ သို႔လည္းေကာင္း၊

အိမ္အမွတ္ ၆ (ေအ)၊ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းရိပ္သာလမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။