သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ World Wildlife Fund Myanmar (WWF ျမန္မာ) တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို “ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စြမ္းအင္ ျပသနာမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လာမည့္ #မတ္လ ၆ ရက္ေန႕ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးလိုသူ သတင္းေထာက္မ်ားကို လည္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပင္ အျခား ေဒသမွ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးလိုသူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို စိတ္၀င္စားေသာ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Email လိပ္စာ သို႕ မိမိတို႕ ၏
#အမည္
#သတင္းတိုက္အမည္
#မိမိရာထူး
#ဖုန္းနံပါတ္
#လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္
#တက္ေရာက္လိုသည့္ အေၾကာင္းရင္း ကို ေပးပို႕ၿပီး Register ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

[email protected]

လူဦးေရ ကန္႕သတ္ထားပါေသာေၾကာင့္….

#Register ျပဳလုပ္သူမ်ားသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမွာ ျဖစ္သလို ခရီးစရိတ္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး Register ျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

#RegistrationDeadline March 2, 2017.

ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အခ်က္မ်ား ရွိပါက ဖုန္းနံပါတ္ 09 786 232 400 သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။