တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Climate Change Reporting သင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံက်င္းပ။

This is the Third Climate Change Reporting Training sponsored by UN-Habitat and organized by Myanmar Journalism Institute. 7 trainees from different media houses participated in this training. The fourth one will be held on May 1st to 5th at Mawlamyine.
UN-Habitat ၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈျဖင့္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ Climate Change Reporting သင္တန္းကို မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံရံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မီဒီယာ တိုက္ အသီးသီး မွ သင္တန္းသား ၇ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၿပီး သင္တန္းကို ၅ ရက္တိုင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ သင္တန္းကို ေမလ ၁ ရက္ေန႕မွ ၅ ရက္ေန႕အထိ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Link တြင္ ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

https://goo.gl/forms/N6AuVRlVrdBF7lil1