တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Climate Change Reporting ကို မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ UN-Habitat တို႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ တတိယေျမာက္ Climate Change သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳေျမာက္သင္တန္းကို လာမည့္ ေမလ ၁ ရက္ေန႕ မွ ၅ ရက္ ေန႕အထိ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံက်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါ Link တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

https://goo.gl/forms/N6AuVRlVrdBF7lil1