MJI တည္ေထာင္ရန္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

Myanmar Journalism Institute (MJI) တည္ေထာင္ရန္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ျပီးအမွီအခိုကင္းသည့္ Myanmar Journalism Institute(MJI) တည္ေထာင္ရန္ ၂၀၁၃ ဇန္နဝါရီမွစတင္ကာ MJI ျဖစ္ေပၚလာေစေရး နိုင္ငံတကာမွယာယီပူးေပါင္းထားေသာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ရုပ္သံ၊ အြန္လိုင္း စသည့္သတင္းဌာနမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ သတင္းစာဆရာမ်ားထံ သြားေရာက္ကာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿခင္း၊ အျကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းခံျခင္းနွင့္ ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျကသည္။

MJI ကို အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္သည့္ အသင္းအဖြဲ့ (Non-for-profit Menbership Association) အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ MJI တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွ မီဒီယာအဖြဲ့အစည္းအားလုံးပါဝင္နိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ထား ပါသည္။

MJI ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ယာယီပူးေပါင္းထားေသာအဖြဲ့အစည္းမ်ား(International consortium) ျဖစ္သည့္ Canal France International and the French Embassy၊ DW Akademie၊ UNESCO၊ FOJO Media Institute(Sweden) ၊ International Media Support (IMS, Denmark) နွင့္  the Forever Group (the Myanmar Journalism School Initiative) တို့က ၂၀၁၃ ဇြန္မွစ၍ ျကိုးပမ္းခဲ့ျကျပီး ျပည္တြင္းသတင္းအဖြဲ့အစည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ေက်ာင္းအျဖစ္သို့လြဲေၿပာင္းသြားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။ MJI ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရန္ ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာအျကံဉာဏ္ ေပးမွုမ်ားကိုလည္းေကာင္း နိုင္ငံတကာယာယီပူးေပါင္း အဖြဲ့အစည္းမ်ားက အကူညီေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားျကပါသည္။

သင္ရိုးညြွန္းတမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ား၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိက သင္ျကားရန္ လိုအပ္သည္ကိုသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၂ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာမီဒီယာစာျကည့္တိုက္၌ ပုံနွိပ္မီဒီယာမ်ား၊ အြန္လိုင္း မီဒီယာမ်ား၊ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ျကား၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျကသည္။

ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ သတင္းစာပညာသင္ေက်ာင္းကို လြတ္လပ္ျပီးအမွီအခိုကင္းသည့္ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ မည္သို့ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ရမည္ကို ျပည္တြင္းမွသတင္းဌာနမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အပါအဝင္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထပ္မံျပုလုပ္ခဲ့ျကသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံစာနယ္ဇင္ေကာင္စီ(ယာယီ)မွဦးေသာင္းစုျငိမ္း၊ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ၊ ဦးျမင့္ေက်ာ္ နွင့္ Mizzima media မွ ဦးစိုးျမင့္တို့ ပါဝင္သည့္ Task Force ကို ကနဦးစတင္ဖြဲ့စည္းခဲ့ျပီး မတ္လတြင္ MJI ကိုဖြဲ့စည္းထူေထာင္မည္ဟု သေဘာတူညီ ခဲ့ျကသည္။

ထိုသို့သေဘာတူညီခဲ့သည့္အတိုင္း ယခုနွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမို့ရွိ Orchid ဟိုတယ္၌MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရး အစည္းအေဝးတစ္ခုက်င္းပခဲ့ျပီး ယခင္ဖြဲ့စည္းခဲ့သည့္ Task Force အပါအဝင္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားနွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ခန့္ တက္ေရာက္ျပီး Myanmar Journalism Institute ကို တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္တက္ေရာက္လာသည့္ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက MJI မွတ္ပုံတင္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ခုကို ယင္းေန့၌ပင္ဖြဲ့စည္းခဲ့ျကသည္။ ၎လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ MJI အတြက္ Founding member မ်ားရရွိေရးနွင့္ လာမည့္ေမလတြင္ Founding member အားလုံးပါဝင္ေဆြးေႏြးနိုင္မည့္ General Assembly ေခၚနိုင္ေရးနွင့္ အဖြဲ့အစည္းမွတ္ပုံတင္နိုင္ေရး ျကိုးပမ္းလ်ွက္ရွိပါသည္။ ၎င္း  General Assembly  မွ ေက်ာင္း၏ စီမံခန့္ခြဲေရး ဘုတ္အဖြဲ့ကို Founding member မ်ား၏ ဆန္ဒျဖင့္ ဖြဲ့စည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

Founding member ျဖစ္လာသူမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးေပၚေပါက္လာမည့္ အမွီအခိုကင္းသည့္ သတင္းစာပညာသင္ေက်ာင္း၏ ပထမဆုံး အဖြဲ့ဝင္မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ကာ MJI ၏ စီမံခန့္ခြဲေရးဘုတ္အဖြဲ့ဝင္ ျဖစ္လာနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ MJI နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိျပီး MJI တြင္ တရားဝင္ေၿပာေရးဆိုခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိလာမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ MJI မွ အခါအားေလွ်ာ္စြာေပးေသာ ပညာသင္ဆုအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူျကီးမင္းတို့ သတင္းဌာနကိုလည္း MJI ၏ Founding member အျဖစ္ပါဝင္နိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အသင္းဝင္ျဖစ္လိုပါက ပူးတြဲပါေလွ်ာက္လြႊာပုံစံကိုျဖည့္စြက္၍ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျမန္မာနိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ရုံးခန္းသို့ေပးပို့နိုင္ပါသည္။

(အဖြဲ့ဝင္ပုံစံ ပူးတြဲပါရွိသည္။ အသင္းအဖြဲ့စည္းမ်ဉ္းမ်ားကို www.mjimyanmar.org တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ျကည့္ရွု နိုင္ပါသည္။)

MJI အဖြဲ့အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

Myanmar Journalism Institute (MJI) သည္ ျမန္မာမီဒီယာေလာကသားမ်ားအျကား အရည္အေသြးၿပည့္ဝေသာ မီဒီယာသမားေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားနွင့္ မီဒီယာနွင့္ဆက္နြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မည့္သူမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ က်ြမ္းက်င္မွုမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္၊

၃။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စာနယ္ဇင္းပညာေရး အစီအစဉ္မ်ား၊ အဖြဲ့အစည္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုနွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား (Institutional Cooperation and Links) တည္ေဆာက္ရန္၊

၄။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမွီအခိုကင္းျပီး လြတ္လပ္သည့္ Pluralistic မီဒီယာ (အမ်ိဳးအစား၊ ရွုေထာင့္ စသည္ျဖင့္ စုံလင္ထြေျပားစြာရွိေသာ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳး) က်ယ္ျပန့္စြာ ထြန္းကားေရးကို အေထာက္အကူျပုရန္၊

၅။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမ်ိဳး ၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအျကား ပြင့္လင္း၍ ပညာရွင္ပီသေသာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေၿပာဆိုမွုမ်ား တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္၊

၆။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လူနည္းစု မီဒီယာ (minority media) မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပံ့ပိုးကူညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးရန္၊

၇။ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းနွင့္ မီဒီယာေလာကတြင္ က်ားမ အခ်ိဳးအစား ညီမ်ွမွု (gender balance) ကို ျမွင့္တင္ရန္၊

၈။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ မီဒီယာသမားမ်ားနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံျပင္ပရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျကား ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ရန္၊

စုံးစမ္းေမးျမန္းလိုပါက

ဦးေဇယ်ာလွိုင္

ဥကၠဌ (MJI ျဖစ္ျေမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ)

ဝ၉ ၄၄၈၀ ၄၇၃၂၀

info@mjimyanmar.org