ယာယီဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Myanmar Journalism Institute (MJI)
ယာယီဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္                                                                                                           ရက္စြဲ – ၄ ေမ ၂၀၁၄

၁။ MJI founding member မ်ားလက္ခံျခင္းနွင့္ MJI ယာယီဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေဝးကို ဆရာစံလမ္းနွင့္ တက္ကသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေထာင့္ရွိ ဗဟိုစီးပြားေရး သမဝါယမအသင္းတြင္ ယေန့ (၄.၅.၂၀၁၄) နံနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂။ ယေန့အစည္းအေဝးမွ MJI စီမံခန့္ခြဲေရးဘုတ္အဖြဲ့ကို MJI founding member အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ သတင္း ဌာနကိုယ္စားျပဳသူမ်ားနွင့္ မီဒီယာအသင္းအဖြဲ့ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား ၃၉ ဦးထဲမွ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ပုံနွိပ္မီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ ပုဂၢလိကရုပ္သံလြွင့္မီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ community media ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာကိုယ္စား လွယ္ (၁) ဦး၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး၊ အမ်ိုးသမီးသတင္းစာဆရာ ၠကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦးနွင့္ မီဒီယာအသင္းအဖြဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးတို့ကို ဘုတ္အဖြဲ့အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္နိုင္ခဲ့ျပီး ဘုတ္အဖြဲ့ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးသီဟေစာ(MJA)နွင့္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစိုးျမင့္(Mizzima media) တို့ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျကပါသည္။

၃။ ယာယီဘုတ္အဖြဲ့အေနျဖင့္ MJI ကို တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ သင္ရိုးမ်ားေရးဆြဲအတည္ျပုျခင္းနွင့္ MJI စတင္လည္ပတ္နိုင္ေရးတို့ အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

MJI ဘုတ္အဖြဲ့၀င္မ်ား

၁။ ဦးသီဟေစာ (MJA)  ဥကၠဌ

၂။ ဦးစိုးျမင့္ (Mizzima Media) ဒုတိယဥကၠဌ

၃။ ဦးရဲမင္းဦး (MNTV) အဖြဲ့၀င္

၄။ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း (ပဲခူးအသံ) အဖြဲ့၀င္

၅။ ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္ (နရိဥၥရာ) အဖြဲ့၀င္

၆။ ဦးေက်ာ္ခိုင္ဦး (Planet.com.mm) အဖြဲ့၀င္

၇။ ေဒၚေရႊမႈံ  (သမၼဂဂ်ာနယ္) အဖြဲ့၀င္

၈။ ဦးျမင့္ေက်ာ္ (MJN) အဖြဲ့၀င္

မီဒီယာဆက္သြယ္ရန္
ဦးသီဟေစာ
ဥကၠဌ
MJI ယာယီဘုတ္အဖြဲ့
၀၉ ၇၃၁၈ ၃၁၇၉