ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) တို႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ Data Journalism TOT သင္တန္း

ယေန႔ေခတ္သမယ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ကာလတြင္ သတင္းအင္ေဖာ္ေမးရွင္းျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထဲ့သြင္းအသံုးျပဳျခင္း အားေကာင္းလာျပီး Data Journalism ၏ အခန္းက႑သည္ တိုးျမင့္လာျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ Data Journalism ဆိုင္ရာ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ  ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) တို႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေနျဖင့္ မီဒီယာေပါင္းစံုမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။ Training of Trainers (ToT)သင္တန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရကာ ေအာင္ျမင္စြာ သင္တန္းဆင္းျပီးျဖစ္လွ်င္ ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ Data Journalism သင္တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းနည္းျပအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းတက္သင့္လဲ

  • ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အရည္အေသြးမီ Data Journalism နည္းျပျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း
  • သင္တန္းတက္ေနဆဲကာလအတြင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရမွာျဖစ္ျခင္း
  • ထိေရာက္မႈရွိျပီး စနစ္က်ေသာ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းကို ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း

MJI အေနျဖင့္ အလိုုရွိေနေသာ သင္တန္းနည္းျပေလာင္းမ်ားမွာ

  • သတင္းစာပညာအေတြ႔အၾကံဳ( ၅ ) ႏွစ္ အနည္းဆံုုးရွိသူ (ပံုုႏွိပ္၊ ေရဒီယိုု၊ ႐ုုပ္သံႏွင့္ အြန္လိုုင္း တစ္ခုုခုု) ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္တန္းနည္းျပျဖစ္လာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူလိုုသူ
  • MJI ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ျပီး စာနယ္ဇင္းေလာက တိုုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စိတ္အားထက္သန္သူ
  • ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ ဗဟုုသုုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုု မွ်ေ၀ေပးလိုုသူ၊ ဆက္လက္၍ ေလ့လာဆည္းပူးလိုုသူ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျပီး နားေထာင္တတ္သူ

 သင္တန္းဆရာမ်ား

သင္တန္းဆရာမွာ ကမၻာတ၀ွမ္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ အာဖရိကတြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ  မစၥတာ Peter Verwij ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အတူ UNESCO က ထုတ္ေ၀ေသာ Data Journalism လက္စြဲစာအုပ္ေရးသားသူ မစၥတာ Henk van Ess သည္လည္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားဖြံ႔ျဖိုးမႈတြင္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလ၊ ေနရာႏွင့္ သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ဇယား

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ MJI သင္တန္းခန္းမတြင္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ခင္းတုိင္းတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္သည္။ ပထမသီတင္းပတ္ (၂) ပတ္သည္ သင္တန္းတြင္း သင္ၾကားေရးျဖစ္ျပီး တတိယသတင္းပတ္သည္ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔သတင္းထုတ္လုပ္မႈျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုုေလွ်ာက္ရမွာလဲ

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ “Data Journalism သင္တန္းနည္းျပေလာင္း” ေလွ်ာက္ထား သည့္စာႏွင္ ့အတူ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္အက်ဥ္းကို info@mjimyanmar.org ကို ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္သည္။ သိုု႔မဟုုတ္ လူကိုုယ္တိုုင္ ျမန္မာသတင္းသိပၺံ႐ံုုး၊ အခန္း ၁၀၂၊ တိုုက္ B၊ က်ဳံးၾကီးလမ္း (အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီး)၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္သုိ႔ လာေရာက္ေပးပို႔နုိင္ပါသည္။

ဒုုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုုန္ရွိ MJI ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံရ မွာျဖစ္သည္။

(ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ဳိ႔၀ွက္ထားရွိမွာျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေထာက္ခံ ေပးခ်က္ရယူမွာမဟုုတ္ပါ။)

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံစံုစမ္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ကိုစိုးေဇာ္ေမာ္၏ အီးေမးလ္ communications@mjimyanmar.org မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း 09254384660 သိုု႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုုးထားေပးပိုု႔ရမည့္ ခုုႏွစ္။    ။ ေမလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ၾကာသပေတးေန႔)