သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သတင္းေပးပို႕နည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

သင္တန္းကာလ ။         ။၂၀၁၆၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ။

အခ်ိန္။           ။         ။နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ေန႕စဥ္

ေနရာ။           ။         ။ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံရံုး၊ အမွတ္ ၁၁ M၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ကြ်န္းေတာအလယ္

ရပ္ကြက္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။      ။သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သတင္းေရးသားနည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ Myanmar Journalism Institute (MJI) သည္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အမွီအခိုင္ကင္း ၍လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းပညာရပ္ နယ္ပယ္တြင္ အမွီအခိုကင္းေသာ အရည္ျမင့္မားေသာမီဒီယာမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးထြန္းကားလာေရး ႏွင့္ သတင္းစားဆရာမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္မွီ သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခု အျဖစ္ မြမ္းမံသင္တန္းေပးရန္ ႏွင့္ ေမြးထုတ္ေပးရန္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။MJI ကို ကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သတင္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ မွ ဆရာမ်ားျဖင့္ ပို႕ခ်လ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ WWF Myanmar ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ Canal France International(CFI) တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာသတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသင္တန္းခန္းမ တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေပါင္းကူးတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအား ျဖင့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရာမွာအေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည့္ အျပန္အလွန္အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြ ကို ျဖစ္ေပၚလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္းအတြင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကေတာ့

  • အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးျခင္း
  • အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း
  • သင္တန္းဆရာမ်ားအား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတိုးျမွင့္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း
  • အဖြဲ႕လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္
  • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းအစီအစဥ္

သင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း အစိတ္အပိုင္း ၃ ခုပါ၀င္မည္။

၁။ ပင္မသင္တန္း – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ မွ ၁၀ ရက္ေန႕ အထိ ျမန္မာသတင္း ပညာသိပၸံရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

၂။စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ Media Awareness Day က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေန႕တြင္ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထိေတြ႕ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၃။သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲနည္း သင္တန္းအတြက္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားအနက္မွ မိမိႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) Corporate Sustainability (Sep 21 – 23)

(၂) Energy (Sep 26 – 28)

(၃) Bio Diversity (Sep 29 – Oct 1)

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ား

  • Print, Online, Tv, Radio စသည့္မီဒီယာတစ္ခုခုတြင္ အဂၤလိပ္ (သို႕) ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သတင္းေရးသားျခင္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား
  • မိမိတတ္ေျမာက္ထားသည္မ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္စိတ္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းဆရာ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵရွိသူမ်ား
  • သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ သင္တန္းျပန္လည္ ပို႕ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူမ်ား

သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားလံုးကို စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား Download ရယူရန္

ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား Download ရယူရန္

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အဂၤလိ္ပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညသန္းေခါင္မတိုင္မီ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္၊ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ၊ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၈၆ ၂၃၂ ၄၀၀ သို႕လည္းေကာင္း communications@mjimyanmar.org သို႕လည္းေကာင္း ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။