အသိေပးေၾကျငာျခင္း

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ယခုအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာ သင္တန္း ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သတင္းေပးပို႕ျခင္း ဆရာျဖစ္ (TOT) သင္တန္း မ်ား ၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

အခ်ိန္ျပည့္ဒီပလိုမာ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕ ည ၁၂ နာရီအထိ ဆက္လက္လက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကၿငာအပ္ပါသည္။