Myanmar Journalism Institute (MJI)

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ

ရာထူး    – Training Director

ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ား

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Training Director ခန္႔အပ္ျခင္းသည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား အျမင့္ဆံုး  စံခ်ိန္မွီ သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခု မြမ္းမံသင္တန္းေပးရန္ နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း   ေယဘူယ်  စာနယ္ဇင္း ပညာရပ္အား နွင့္ အမွီခိုကင္း သက္ေမြးပညာရပ္  မီဒီယာက႑ အျဖစ္ ျမွင့္တင္ရန္ ျမန္မာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ေရးသို႔ ေရွးရႈသည့္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Training Director ၏ အခန္းက႑မွာ

  • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ မီဒီယာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ Executive Director နွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
  • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Executive Director ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ နွင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပရန္။
  • ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Training Director မွ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ နိုင္ငံတကာမွ အၾကံေပးအဖြဲ႔က အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးမည္။

အဓိက တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

၁။ စာနယ္ဇင္းပညာ ဒီပလိုမာ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း လည္ပတ္ရန္နွင့္  ရွင္သန္တိုးတက္ရန္။
၂။ ရန္ကုန္နွင့္ ေဒသတြင္း ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသာ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း သင္တန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နွင့္ ရွင္သန္တိုးတက္ရန္။
၃။  မီဒီယာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား အတြက္ အလုပ္တဖက္ျဖင့္ ပညာဆည္းပူးနိုင္သည့္ သင္တန္းအျဖစ္ ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ နွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္
၄။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး တို႔နွင့္ ေမးျမန္းတိုင္ပင္၍ စာနယ္ဇင္းပညာ သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းဆရာ၊ ေလ့က်င္းေရးမႈး တို႔ကို ခန္႔ထားမည္။
၅။ စာနယ္ဇင္းပညာ ဒီပလိုမာ  သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ ေခတ္ေပၚသင္ၾကား ေလ့က်င္႔ေရး နည္းလမ္းမ်ား နွင့္ စာနယ္ဇင္:ပညာ ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေခတ္နွင့္အညီ သိရွိနားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာရမည္။
၆။ လုပ္ငန္း၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲနွင့္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈအၾကံေကာင္းမ်ား ေပးရမည္။
၇။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Executive Director နွင့္ ေမးျမန္းတိုင္ပင္၍ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လက္ေထာက္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ စီမံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
၈။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႈးအေနျဖင့္ သင္တန္သားမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင္႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
၉။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီနွင့္ ပူေပါင္း၍  ဒီပလိုမာသင္ရိုး ရွင္သန္ဖြံျဖိဳးျပီး သင္တန္းလည္ပတ္ေစ ရမည္။ စာေမးပြဲစံနစ္ကို နိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဒီပလိုမာရရွိထားသူမ်ား စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ၏ Training Director အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ စာနယ္ဇင္းပညာနွင့္မီဒီယာ သင္တန္းကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ ၾကြယ္၀သူျဖစ္ရမည္။ ခန္႔အပ္ရာတြင္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရထားသူျဖစ္လွ်င္ေကာင္းေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ က႑တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ျဖစ္ပါကလည္း တန္းတူထား စဥ္းစားမည္။

သူ (သို႔မဟုတ္) သူမ သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ အေထာက္အထားျပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္းပိုင္း အေတြ႔အၾကံဳ ရွိရမည္။ မ်ားျပားစံုလင္လွေသာ စီမံကိန္း၏ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ အထူးသျဖင့္  မီဒီယာ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရး နယ္ပယ္မွ ဆိုလွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သင္တန္းဆရာ၊ ေလ့က်င့္ေရးမႈးမ်ား၊ နည္းပညာပိုင္း လက္ေထာက္မ်ား နွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္နိင္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း ရန္ပံုေငြနွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ စီမံနိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မီဒီယာေလာကအေျခအေန၊ သက္ေမြးမီဒီယာလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္သည္ကို ျပသနိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး ျမန္မာဘာသာႏွင္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေရး/ေျပာ နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

အလုပ္ခန္႔အပ္မည့္ အေျခအေန

အခ်ိန္ျပည့္ရာထူး တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္စြာ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းကို အစမ္းခန္႕ကာလ(၃)လအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ျပီး စာခ်ဳပ္ထပ္မံသက္တမ္းတိုးရန္ အလားအလာ ရွိသည္။ လစာနွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားမွာ လစာ၊ အပိုဆုေၾကး၊ လစာအပါအ၀င္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ညွိနႈိင္းနိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္။

ေလၽွာက္လႊာကို၊ အလုုပ္အကိုုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအပါအဝင္၊ မိမိကိုုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပါတ္စ္ပိုု႔ ဓါတ္ပံုု တစ္ပံုုႏွင္႔အတူ info@mjimyanmar.org အီးေမးလ္သိုု႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၂) ရက္ ေနာက္ဆံုုးထားျပီး ေပးပုုိ႔ပါရန္။ ထပ္မံသိရိွလိုုသည္မ်ားရိွပါက – ေဒၚခင္မမလတ္ (မိုုဘိုုင္း – ၀၉၄၂၁၀၆၁၆၂၇) သိုု႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။