ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute – MJI) တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ဆံုုးထားျပီးေလ်ာက္ထားႏိုုင္သည္။

၁။ Executive Director
၂။ Training Director

အမွတ္စဥ္ (၁) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ –
-တကၠသုိလ္မွ ဘြဲတစ္ခုခု ရ႐ွိထားသူ (သို႕မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာက႑တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိသူ ျဖစ္ရမည္။
-ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၿပီးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အားစနစ္တက် ဦးေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
-အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။ မီဒီယာ (သုိ႕မဟုတ္) ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိသူဦးစားေပးမည္။

အမွတ္စဥ္ (၂) အတြက္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ –
-တကၠသုိလ္မွ ဘြဲတစ္ခုခု ရ႐ွိထားသူ (သုိ႕မဟုတ္)သက္ဆုိင္ရာက႑တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ႐ွိသူ ျဖစ္ရမည္။
-Executive Director ႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
-စာနယ္ဇင္းပညာႏွင့္ မီဒီယာသင္တန္းကိစၥမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကဳံၾကြယ္ဝသူျဖစ္ရမည္။
-ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၏ ေနစဥ့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္စြမ္း႐ွိရမည္။

အမွတ္ (၁) ႏွင့္ (၂) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ –
-ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ စသျဖင့္ ICT က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးျပဳႏုိင္ရမည္။
-လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာတုိ႕ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာေရးႏုိင္ ေျပာႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
-စာနယ္ဇင္းပညာရပ္၏ အနာဂတ္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လုိၿပီးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိရင္ဆုိင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ အသင့္႐ွိသူျဖစ္ရမည္။
-အခ်ိန္ျပည့္ရာထူးျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႕ထားခံရပါကအစမ္းခန္႕ကာလအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည္ျဖစ္သည္။
– လစာ၊ အပုိဆုေၾကးႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကုိညွိႏႈိင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လစာ
Executive Director ၏ လစာမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၀၀ မွ ၃၂၀၀ ဝန္းက်င္အတြင္းျဖစ္ျပီး၊ Training Director ၏လစာမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၀၀ မွ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္အတြင္းျဖစ္သည္။

ေလၽွာက္လႊာကို၊ အလုုပ္အကိုုင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအပါအဝင္၊ မိမိကိုုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ပါတ္စ္ပိုု႔ ဓါတ္ပံုုတစ္ပံုုႏွင္႔အတူinfo@mjimyanmar.orgအီးေမးလ္သိုု႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၁၅) ရက္ ေနာက္ဆံုုးထားျပီးေပးပုုိ႔ပါရန္။ အေသးစိတ္ သိရိွလိုုသည္မ်ားကုိ – ေဒၚေရြမွဳန္ (မိုုဘိုုင္း- ၀၉၅၀၂၆၆၉၅) သိုု႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။