ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ သင္တန္းသားေခၚယူျခင္းႏွင့္ စေကာလားရွစ္အစီအစဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံ မွ လာမည့္ ဇူလိုုင္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ သတင္းပညာ အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူျခင္း၊ စေကာလားရွစ္ အစီအစဥ္တိုု႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေနရာ၊ ျမန္မာမီဒီယာ စာၾကည့္တိုုက္

အမွတ္ ၄၃၇၊ ၃ လႊာ၊ ႏိုုင္တီႏိုုင္း ကေဖး ကပ္လ်က္ ေလွခါး၊ ၄၄ လမ္းႏွင့္ ကုုန္သည္လမ္းေထာင့္ ၊ ဗိုုလ္တေထာင္

အခ်ိန္  ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ၊ စေနေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ