ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရံပုံေငြ အဖြဲ႕ (UNFPA) တုိ႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ Data Journalism ဆရာျဖစ္သင္တန္း ရုပ္သံသတင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရံပုံေငြ အဖြဲ႕ (UNFPA) တုိ႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ Data Journalism ဆရာျဖစ္သင္တန္း ကို ေမလ ၉ ရက္ေန႕မွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕အထိ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ ရွိ Center of Excellence for Business Development မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဆရာ Mr.Peter Verweij က ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္သင္ၾကားျပသခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းကို သင္တန္းသား ၁၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ သံုးပတ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အသံ ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား(MRTV) မွ အဆိုပါ သင္တန္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး သတင္းရိုက္ကူးတင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။


 

 

သတင္းပညာ အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလိုမာ သင္တန္းသား လက္ခံျပီ

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) သည္ တစ္ႏွစ္ၾကာ Part-time Diploma in Journalism သင္တန္းကို အလုပ္လုပ္ေနေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။

တည္ေနရာ။             ။ ရန္ကုန္

အမ်ားျပည္သူတုိ႔ကို အင္ေဖာ္ေမးရွင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀လိုေသာ ၀ါသနာကို အရင္းခံ၍ သတင္းစာပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း သတင္းစာပညာကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ စနစ္တက်သင္ယူလိုေသာ ဆႏၵမ်ား လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားအျပားတြင္ ေပၚေပါက္ၾကဖူးပါလိမ့္မည္။ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းေနေသာ မီဒီယာအခင္းအက်င္း၊ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို အမီွလိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာေနဖုိ႔လည္း လုိအပ္ျပန္သည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံက ငယ္ရြယ္သူ သတင္းစာဆရာမ်ား အဓိကလိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ေန႔တစ္ပိုင္းသင္ယူႏိုင္မည့္ “Part-time Diploma Journalism” ဒုတိယအပတ္စဥ္ သင္တန္းကို ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွစတင္ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္သည္ ။ အလုပ္လုပ္ရင္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပညာျဖည့္ဆည္းလိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသည္ မာလ္တီမီဒီယာျဖစ္၍   ပံုႏွိပ္မီဒီယာသာမက ေရဒီယို၊ ဗီဒီယို၊ အြန္လိုင္းတို႔ကိုပါ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွအေတြ႔အၾကံဳရင့္ ဆရာမ်ားက ပို႔ခ်ေသာ ဒီပလိုမာဘြဲ႔ေပးအပ္မည့္ သင္တန္းသည္ သင္တန္းခန္းမအတြင္း သင္ယူျခင္းအျပင္ e-learning (အီလက္ထေရာနစ္ အေထာက္အကူျပဳသင္ၾကားေရး) အရင္းအျမစ္ကိုလည္း အသံုးျပဳသလို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းျခင္း၊ တုိ႔လည္း ပါ၀င္သျဖင့္ ထူးကဲေသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။

ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလဲ

 • မည္သည့္ မီဒီယာတြင္ မဆို (ပံုႏွိပ္၊ ေရဒီယို၊ တီဗီ၊ အြန္လိုင္း) အနည္းဆံုး သတင္းလုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ရွိသူ
 • သက္ဆိုင္ရာ သတင္းတုိက္၏ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ရမည့္သူ
 • ျမန္မာဘာသာစကားကို တတ္ကြ်မ္းသူ

သင္တန္းေၾကး၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ

သင္တန္းေၾကးမွာ ဒီပလိုမာဘြဲ႔ရ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂ သိန္းျဖစ္ျပီး သံုးႀကိမ္အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူလိုလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ ဒုတိယအပတ္စဥ္အတြက္ သင္တန္းသား အေယာက္ ၂၀ ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ျပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မႈႏွင့္ သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈတို႔ကို သီးျခားစဥ္းစားသြားမွာျဖစ္သည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေၾကာင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အမီွအခုိ ကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ကုမၸဏီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။ MJI ကို ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သတင္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဆရာမ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ပိုမိုစံုလင္စြာ သိရွိလိုပါက http://www.mjimyanmar.org/ တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရယူရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Employer Declaration Form(မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သတင္းတိုက္(သို႕)အထက္အရာရွိ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္) ကို ရယူရန္  ဤေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ေမလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစိစစ္ျပီး ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴးမည့္ရက္မွာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔မ်ားအထိ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ဇြန္လ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစိစစ္ျပီး ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴးမည့္ရက္မွာ ေလွ်ာက္လႊာ့ပိန္သည့္ရက္မွ တပတ္အတြင္း ဖစ္သည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို info@mjimyanmar.orgသို ့ အီးေမးလ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္သုိ႔လည္းေကာင္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

(MJA) ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း

အမွတ္၁၇၃–၁၇၅၊အခန္းအမွတ္၆၀၃၊ (၆)လႊာ၊ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊အလယ္ဘေလာက္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ့။

(MJN) ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္

အမွတ္ (၁၈၁)၊၃လႊာ၊၃၆လမ္း၊အလယ္ဘေလာက္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ့။

(MJI) ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ

အခန္းအမွတ္ ၁၀၂ ၊ တိုက္ 2B ၊ ပုဂံအိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕

ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ communications@mjimyanmar.org ဖုန္းနံပါတ္ 09254384660 သို႕ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) တို႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ Data Journalism TOT သင္တန္း

ယေန႔ေခတ္သမယ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ကာလတြင္ သတင္းအင္ေဖာ္ေမးရွင္းျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထဲ့သြင္းအသံုးျပဳျခင္း အားေကာင္းလာျပီး Data Journalism ၏ အခန္းက႑သည္ တိုးျမင့္လာျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ Data Journalism ဆိုင္ရာ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ  ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) တို႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေနျဖင့္ မီဒီယာေပါင္းစံုမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။ Training of Trainers (ToT)သင္တန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရကာ ေအာင္ျမင္စြာ သင္တန္းဆင္းျပီးျဖစ္လွ်င္ ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ Data Journalism သင္တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းနည္းျပအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းတက္သင့္လဲ

 • ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အရည္အေသြးမီ Data Journalism နည္းျပျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း
 • သင္တန္းတက္ေနဆဲကာလအတြင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရမွာျဖစ္ျခင္း
 • ထိေရာက္မႈရွိျပီး စနစ္က်ေသာ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းကို ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း

MJI အေနျဖင့္ အလိုုရွိေနေသာ သင္တန္းနည္းျပေလာင္းမ်ားမွာ

 • သတင္းစာပညာအေတြ႔အၾကံဳ( ၅ ) ႏွစ္ အနည္းဆံုုးရွိသူ (ပံုုႏွိပ္၊ ေရဒီယိုု၊ ႐ုုပ္သံႏွင့္ အြန္လိုုင္း တစ္ခုုခုု) ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္တန္းနည္းျပျဖစ္လာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူလိုုသူ
 • MJI ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ျပီး စာနယ္ဇင္းေလာက တိုုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စိတ္အားထက္သန္သူ
 • ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ ဗဟုုသုုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုု မွ်ေ၀ေပးလိုုသူ၊ ဆက္လက္၍ ေလ့လာဆည္းပူးလိုုသူ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျပီး နားေထာင္တတ္သူ

 သင္တန္းဆရာမ်ား

သင္တန္းဆရာမွာ ကမၻာတ၀ွမ္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ အာဖရိကတြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ  မစၥတာ Peter Verwij ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အတူ UNESCO က ထုတ္ေ၀ေသာ Data Journalism လက္စြဲစာအုပ္ေရးသားသူ မစၥတာ Henk van Ess သည္လည္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားဖြံ႔ျဖိုးမႈတြင္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလ၊ ေနရာႏွင့္ သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ဇယား

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ MJI သင္တန္းခန္းမတြင္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ခင္းတုိင္းတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္သည္။ ပထမသီတင္းပတ္ (၂) ပတ္သည္ သင္တန္းတြင္း သင္ၾကားေရးျဖစ္ျပီး တတိယသတင္းပတ္သည္ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔သတင္းထုတ္လုပ္မႈျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုုေလွ်ာက္ရမွာလဲ

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ “Data Journalism သင္တန္းနည္းျပေလာင္း” ေလွ်ာက္ထား သည့္စာႏွင္ ့အတူ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္အက်ဥ္းကို info@mjimyanmar.org ကို ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္သည္။ သိုု႔မဟုုတ္ လူကိုုယ္တိုုင္ ျမန္မာသတင္းသိပၺံ႐ံုုး၊ အခန္း ၁၀၂၊ တိုုက္ B၊ က်ဳံးၾကီးလမ္း (အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီး)၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္သုိ႔ လာေရာက္ေပးပို႔နုိင္ပါသည္။

ဒုုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုုန္ရွိ MJI ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံရ မွာျဖစ္သည္။

(ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ဳိ႔၀ွက္ထားရွိမွာျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေထာက္ခံ ေပးခ်က္ရယူမွာမဟုုတ္ပါ။)

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံစံုစမ္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ကိုစိုးေဇာ္ေမာ္၏ အီးေမးလ္ communications@mjimyanmar.org မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း 09254384660 သိုု႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုုးထားေပးပိုု႔ရမည့္ ခုုႏွစ္။    ။ ေမလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ၾကာသပေတးေန႔)

Data Journalism TOT သင္တန္းျပဳလုပ္မည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ United Nations Population Fund (UNFPA) တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး Data Journalism TOT သင္တန္းတစ္ခု ကို ေမလ ၂ ရက္ေန႕မွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕အထိ တစ္ပတ္လွ်င္သင္တန္းရက္ ၅ ရက္ျဖင့္ ေလးပတ္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါ email လိပ္စာ သို႕ ဧၿပီလ၂၅ ရက္ေန႕ မတိုင္မီ ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

communications@mjimyanmar.org

-ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားမည့္ သူမ်ားသည္ သတင္းလုပ္သက္ ငါးႏွစ္ (သို႕) သတင္းသင္တန္းပို႕ခ်သည့္ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္အထက္ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
-သင္တန္းသားအကန္႕အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီးမွသာ သင္တန္းတက္ခြင့္ရ၊ မရ အား အေၾကာင္းျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Radio Reporting သင္တန္း ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute- MJI) က ေရဒီယိုသတင္းေပးပို႔ျခင္း သင္တန္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ စိတ္ပါ၀င္စားသူ အေျခခံသတင္းစာပညာ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ ေရဒီယိုသတင္းသမားတစ္ေယာက္ တတ္သိထားသင့္ေသာ ေအာက္ပါ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

 • What’s the specificity of the radio media?
 • How to write a good radio news piece?
 • Identify the 5 W’s and the How
 • Using radio recorder and microphone
 • How to record a good ambiance sound?

လက္ေတြ႔သတင္းထုတ္လုပ္ျခင္း ပါ၀င္မည့္ အဆုိပါသင္တန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းအခ်ိန္မွာ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီအထိ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သင္တန္းကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ေရဒီယိုသတင္းေထာက္ JérômeBoruszewski က သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤ Link တြင္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ေဒါင္းလုပ္ခ်ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ ညသန္းေခါင္ယံ ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ info@mjimyanmar.org သို႔ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေၾကာင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အမီွအခုိ ကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာဦးသီဟေစာသည္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။ MJI ကို ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သတင္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဆရာမ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

News Journalism သင္တန္း ျပဳလုပ္မည္

သတင္းစာဆရာျဖစ္ခ်င္သူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

တိုးပြားက်ယ္ျပန္႔လာမည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရး ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး သတင္းစာပညာကို စနစ္တက် သင္ၾကားလိုသည့္ အေတြ႔အၾကံဳလုပ္သက္နည္း သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ သတင္းေလာကကို စတင္ ၀င္ေရာက္္လိုသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ News Journalism သင္တန္းကို ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute) က ပဲခူူးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ သင္တန္းမ်ားကို သင္တန္းက်င္းပရာၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္ေဒသမ်ားမွ သတင္းစာပညာ သင္ယူလိုသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္မည့္ သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသားဦးေရ (၂၀) အထိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ကာ သင္တန္းတစ္ခုစီသည္ ၅ ရက္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။
သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ ပိုင္ပိုင္နုိင္နုိင္ သိသင့္သည့္
– News journalism in history in Myanmar and media landscape
– What is News
– Facts and opinion
– News Structure
– News sources and attribution
– Techniques of interviewing
– Role of journalist and ethics

သင္တန္း

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ႏို၀င္ဘာ ၃၀- ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပုိ႔ေပးရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ႀကီးတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ဒီဇင္ဘာ ၇ – ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤ Link တြင္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ေဒါင္းလုပ္ခ်ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ ညသန္းေခါင္ယံ ၁၂ နာရီ  ေနာက္ဆံုးထား၍ info@mjimyanmar.org သို႔ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေၾကာင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အမီွအခုိ ကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာဦးသီဟေစာသည္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။ MJI ကို ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သတင္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဆရာမ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

General Assembly Report

The first general assembly of the MJI after its official registration with the Ministry of National Planning and Economic Development was held in the Eureka Room at the Novotel Max hotel in Yangon on 24th October, 2015.

Founding members and new members attended the assembly.  Consortium members representing DW, IMS, UNESCO and Forever Group attended the function.

Among the members representing the media groups the one that represented the Print media was the largest.  Every group, the Print Media, the Broadcast Media, the Ethnic media, the community media, state-owned media, on-line media, media organizations, and the Female journalists elected one member each for the Board of Directors and one alternate BoD member.

The morning session was mainly about reports.  The Acting Chairman of the BoD, U Soe Myint, took the position of the chair of the assembly and delivered an opening speech.  Executive Director U Thiha Saw came up with a brief introduction of the MJI.  General Secretary of the BoD, U Myint Kyaw, presented the narrative of the MJI and the ED presented a brief financial report.  The training team, next presented the products of the training programs and four MJI alumni spoke of their experiences and their appreciation.

Election process began after the lunch break.

Each media group elected their representative to the Board and the newly elected members of the BoD voted for the Executive Committee members among themselves.  U Soe Myint was elected as the new chairman of the Board and U Myint Kyaw was elected as the vice-chairman.  The new general secretary is Daw Latt Latt Soe, from the female journalists group.

The GA came up with a couple of resolutions:  the GA authorized the BoD to select one Auditing firm out of three prominent local auditing firms:  and approved that annual membership fees at 50,000 MMK per head.

Attendance at the MJI GA was 52 with 31 members either registered as members or with those who have updated their registration.   There remains 10 members who registrations need to be updated.

In an overview, the memberships of the MJI include all major media groups. In Print media group, prominent media houses such as the Myanmar Times, the 7-Day, the Voice and the Mizzima are MJI members.  In the broadcast media group, all major broadcasters like the MRTV 4, the DVB and the SkyNet are MJI members.  In ethnic media group, MJI now has media outlets from Rakhine, Mon, Chin, Shan and the Burma News Internationals (BNI), a network of 11 ethnic media outlets as members.  The state-owned media is now represented by one Director from the department of public relations and information department of the Ministry of Information.

The new and old BoD members may go into a retreat in mid-December with the management team for orientation of the new members and planning for the next budget year.

FormatFactoryIMG_6077 FormatFactoryIMG_6089 FormatFactoryIMG_6116 FormatFactoryIMG_6142 FormatFactoryIMG_6166 FormatFactoryIMG_6266 FormatFactoryIMG_6268 FormatFactoryIMG_6290 FormatFactoryIMG_6303 FormatFactoryIMG_6306 FormatFactoryIMG_6314 FormatFactoryIMG_6334 FormatFactoryIMG_6386 FormatFactoryIMG_6398

Myanmar Journalist Institute’s Board of Director and Alternative member (24/10/2015)

No.

Name Organization BOD’s Position Representative media
1 Soe Myint Mizzima Chairman Online Media
2 Myint Kyaw Myanmar Journalist Network Vice Chairman Media Association
3 Latt Latt Soe People’s Age Secretary Print
4 Zeya Thu Living Color (The Voice) Joint Secretary Print
5 Myat Khine MJA Treasurer Media Association
6 Aung Naing Win Yae Taw Win BOD Community Media
7 Ye Min Oo Sky Net BoD Broadcast Media
8 Ko Ko Zaw Thanlwin Times BoD Ethnic Media
9 Aye Kywe Ministry of Information BoD State Media
No. Name Organization BoD/Alternative Representative media
1 Zeyar Hlaing Maw Koon Alternative Print
2 Shwe Hmone Tha Ma Ga Alternative Print
3 Thaw Zin Naing MRTV 4 Alternative Broadcast Media
4 Kaung San Ree Rakhine State News Journal Alternative Ethnic Media
5 Chit Mya Rakhine Journalist Network Alternative Media Association
6 Nyan Soe Win Southen Myanmar Journalist Network Alternative Media Association
7 Aung Kaung Mon Lashio Media Group Alternative Online Media
8 Thurein Hlaing Dawei Watch Alternative Community Media
MJI Members (2015)
Print Media
1 Po Naing Lin Asia Fame Media Group
2 Zeya Thu Living Color
3 Zeyar Hlaing Maw Koon
4 Myo Lwin Myanmar Times
5 Han Zaw Information Digest
6 Latt Latt Soe People’s Age
7 Shwe Hmone Tha Ma Ga
8 Lwin Min Oo The Standard Time
9 Thin Thin Thar The Street View
10 Moe Moe Aung People Magazine
Community Media
1 Kyaw Kyaw Lin Bago Voice
2 Aye Aye Zin Dawei Watch
3 Aung Naing Win Yae Taw Win
Broadcast Media
1 Than Win Htut DVB
2 Dr Thaik Tun (Behalf of Khin Than Win) Sky Net (up to date)
3 Ye Min Oo Sky Net
4 Thaw Zin Naing MRTV 4
Ethnic Media
1 Zin Min Narinjara
2 Kaung San Ree Rakhine State News Journal
3 Nee Hlan Tahan Times
4 Ko Ko Zaw Thanlwin Times
5 Do Kham Tuang Zomi Post
Media Association
1 Myint Kyaw MJN
2 Myat Khine MJA
3 Chit Mya Rakhine Journalist Network
4 Nyan Soe Win Southen Myanmar Journalist Network
Online Media
1 Aung Kaung Mon Lashio Media Group
2 Si Thu Hein Myat Internet Journal
3 Soe Myint Mizzima
State Media
1 Kyaw Zin Soe (Behalf of Aye Kywe) MIO (IPRD)

 

အသင္း၀င္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အသင္း၀င္သစ္မ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

FormatFactoryFlyer 1 FormatFactoryFlyer 2 FormatFactoryMembership Profile 1 FormatFactoryMembership Profile 2

 

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာအမီအခုိကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအားပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလာဒ္မ်ားရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာေလာက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္ပါရန္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံက ဖိတ္ေခၚလုိက္ရပါသည္။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံတြင္ အသင္း၀င္လုိေသာ မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအား အသင္း၀င္အသစ္မ်ားအျဖစ္ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအသင္း၀င္မ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေရးေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္းအနား ကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ကေလး နွင့္ ေမာ္လျမိဳင္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ သိထားျပီးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္သာမက ၊ မ်က္နွာသစ္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား အတြက္ပါ သိရွိလုိေသာ အခ်က္မ်ားကို္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေဒသခံမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စံုလင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး အသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို info@mjimyanmar.org အီးေမးလ္မွ တင္ဆင့္ လက္ခံေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ ၊၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးထားကာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသို႔ ေပးပ႔ိုႏိုင္ပါသည္။ အသင္း၀င္ ပံုစံကို ဤလင့္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူနုိင္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) info@mjimyanmar.org ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၄ ၃၈၄ ၆၆၀ သို႔ဆက္သြယ္ေတာင္းခံနုိင္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ အသစ္အျဖစ္ေၾကညာျခင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute) စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ မွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ အထိ ဦးခ်န္ထိြဳက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ဦးျမင့္ေက်ာ္တို႔က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ တာ၀န္ကို ဦးသီဟက ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ဦးသီဟသည္ ၁၉၆၇-၇၁ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္က သိပံၸဘြဲ႕ (ရူပေဗဒ)၊ ၁၉၈၀-၈၂ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ဥပေဒပညာကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္အေနာက္ပုိင္းက International Institute for Journalismက Diploma in Journalism ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေမရီလင္းတကၠသုိလ္ သတင္းပညာ ေကာလိပ္၌ Humphrey Fellow in Journalism ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေနျဖင့္

 • ၂၀၁၄-၂၀၁၅ Myanmar Times English Dailyရဲ႕ Editorial Director
 • ၂၀၁၃-၂၀၁၄ Myanmar Freedom English Dailyရဲ႕ ထုတ္ေ၀သူ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
 • ၂၀၀၈-၂၀၁၃ Open News Weekly Journalရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
 • ၁၉၉၀-၂၀၁၃ ျမန္မာ့ဓနစီးပြားေရးမဂၢဇင္းရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
 • ၁၉၈၃-၁၉၈၈ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့သတင္းစဥ္ (NAB)၊ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနရဲ႕ အယ္ဒီတာ
 • ၁၉၈၁-၁၉၈၃ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ NABရဲ႕ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ
 • ၁၉၇၉-၁၉၈၁ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ the Working People’s Daily English newspaper ၏ စာျပင္ဆရာ/ အငယ္တန္းသတင္းေထာက္ အေနနဲ႔ ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဦးသီဟ၏ ကေလာင္အမည္မွာ သီဟေစာ ျဖစ္္ပါသည္။ လက္ရွိရာထူးအေနျဖင့္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာအသင္း (MJA)၏ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)၏ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕၀င္၊ ျမန္မာအေမရိကန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း (MUSFA)၏ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူထားျပီး ၊ ျမန္မာသတင္းပညာသိပံၸ၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ ဥကၠဌ အျဖစ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

ျမန္မာႏို္င္ငံ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းေရးသားေဖာ္ျပျခင္း အထူးမြမ္းမံသင္တန္း”  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ / ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ရာသီဥတုဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၅ သတင္းေထာက္ခရီးစဥ္

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၺံႏွင့္အတူ DW Akademie တို႔ပူးေပါင္းကာ “ ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းေရးသားေဖာ္ျပျခင္း’’ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဂ်ာမဏီသံရံုးႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ပံ့ပိုးကူညီမႉျဖင့္ က်င္းပရန္စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႕ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံတ၀ွမ္းရွိ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သတင္းေရးသားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအား အထူးအသားေပးေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း။
 • သတင္းစာပညာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အျခားအတတ္ပညာမ်ားရရွိျခင္း – သတင္းေရးသားမည့္အေၾကာင္းအရာအား သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံု လာေအာင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းေရးသားနည္း နည္းပညာအသစ္မ်ား ရရွိျခင္း။
 • ျမန္မာႏို္င္ငံအႏွံအျပားမွ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အျမင္ျခင္းဖလွယ္ႏိုင္ျခင္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အနာဂတ္အတြက္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းကာလအတြင္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႉရရွိျခင္း။
 • သင္တန္းကာလအတြင္း သတင္းေထာက္မ်ားေရးသားသည့္ သတင္းမ်ားသည္ “ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္အသင့္အေနအထား” သို႕ ေရာက္ရွိသည္အထိ ေရးသားႏုိင္ျခင္း။

သင္တန္းကာလအတြင္း အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏို္္င္ေသာ ထူးခြၽန္ေသာသင္တန္းသားမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ရာသီဥတုဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကား သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ DW Akademie ႏွင့္ MJI တို႕ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ခရီးစဥ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တာ၀န္ယူမည့္အျပင္၊ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္မည့္သင္တန္းသားမ်ားကို လည္း ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

 လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ သတင္းဌာန ဒါမွမဟုတ္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူအေနျဖင့္…

 • သတင္းမီဒီယာအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • ႏိုင္ငံေရး၊စီပြားေရးႏွင့္ သိပၺံဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပံုမွန္သတင္းေရးသားေနသူျဖစ္ရမည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႉႏွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးဆက္မ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္သို႕သက္ေရာက္မႉရွိသည္ကို နားလည္သိရွိသူျဖစ္ရပါမည္။
 • အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို အထူးနားလည္တတ္ကြၽမ္းသူျဖစ္ရမည္။ (အဂၤလိပ္လို အေျပာ၊ အေရး ႏွစ္ခုစလံုးကြၽမ္းက်င္ရမည္။ သင္တန္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်မည္ျဖစ္သည္။)

 ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည္စံုစြာ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္။

 • သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံျဖည့္စြက္ျခင္း ( လိုအပ္သည္မ်ားကိုအျပည့္အစံုျဖည့္စြက္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။)
 • အလုပ္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ (လိုအပ္သည္မ်ားကိုအျပည့္အစံုျဖည့္စြက္ၿပီး အလုပ္ရွင္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။)
 • မၾကာေသးခင္က ေရးသားထားသည့္ သတင္းနမူနာ ၂ပုဒ္ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမည္။
 • ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ဘာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားၿပီး ဆႏၵျပင္းျပရသလဲဆိုတာကိုု ရွင္းျပသည့္စာတစ္ေစာင္ ပူးတြဲပါရွိရမည္။ .

ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ MJI ရံုးခန္း (အမွတ္ ၁၀၂၊ အခန္း B2၊ ပုဂံအိပ္ယာ, က်ံဳးႀကီးလမ္း (အေနာ္ရထာလမ္း)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္သို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ အီးေမး climate@mjimyanmar.org သို႕ျဖစ္ေစ ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားရမည္။

အီးေမးျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို scan ဖတ္ၿပီး pdf ဖိုင္အေနျဖင့္ ဖိုင္တြဲကာေပးပို႕ရမည္ (စုစုေပါင္းဖိုင္ဆိုဒ္ 8MB ထက္မႀကီးရ)။ ေနာက္ဆံုးရက္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္) မေက်ာ္ခင္ ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းႏွင့္ပတ္သတ္သည္မ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက MJI’s project team ဖုန္းနံပတ္ 09.263349514 သို႔ေခၚဆို ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရန္ေန႔စြဲေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ စေနေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ MJI ရံုးသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္။